سه شنبه, 25 تیر 1398

درباره کانون

بسمه تعالي

 

اساسنامه كانون بازنشستگان هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران

 

فصل اول كليات و اهداف

 

ماده 1:

نام كانون: كانون بازنشستگان هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران

مجمعي است غير سياسي و غير انتفاعي كه در اين اساسنامه اختصاراً " كانون" ناميده مي شود.

 

ماده2:

محل كانون:  مركز اصلي در شهر تهران به آدرس خيابان استاد مطهري نبش خيابان دكتر مفتح ساختمان شماره41 "هما" واقع است و در صورت لزوم مي تواند به تصويب كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها در ساير شهرهاي كشور شعبه، دفتر يا نمايندگي دائر نمايد.

توضيح اينكه محل كانون به آدرس شهرك اكباتان باوار شهيد نفيسي كوچه تيرداد پلاك 9 انتقال يافته است و در حال حاضر در شهرهاي شيراز ،اصفهان، مشهد، تبريز و رشت داراي شعبه مي باشد.

 

ماده3:

تابعيت: كانون تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسي و  نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند و حق فعاليت عليه نظام جمهوري اسلامي ايران را نخواهند داشت.

 

ماده4:

مدت فعاليت: كانون از تاريخ تاسيس براي مدت نا محدودي تشكيل مي گردد.

 

ماده5:

اهداف كانون:

 • حفظ حقوق مشروع و منافع مادي و معنوي فردي و جمعي اعضاء
 • كوشش در تامين نيازهاي رفاهي اعضاء و خانواده آنها همچنين بازماندگان اعضاءاز طريق برنامه ريزي و پيگيري اجراي طرح هاي رفاهي نظير ايجاد باشگاه،كتابخانه و تشكيلات تعاوني و صندوق رفاهي كه كلاً غير انتفاعي است و در چهارچوب مقررات و ضوابط جاري كشور خواهد بود.
 • كوشش در زمينه جلب مساعدت و پشتيباني سازمانهاي مختلف ذيربط بويژه هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران بمنظور دستيابي به امكانات و منابع موثر در جهت حصول به اهداف كانون.

 

ماده6:

طرح ها و برنامه ها و ساير اقداماتيكه در اساسنامه پيش بيني شده و به نحوي با وظايف يكي از  وزارتخانه ها يا  سازمانهاي دولتي ارتباط دارد، پس از كسب موافقت وزارتخانه يا سازمان دولتي ذيربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

 

 

فصل دوم: شرايط و نحوه عضويت و انواع آن

 

ماده 7:

هر يك از بازنشستگان هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران كه داراي شرايط در مندرج اين ماده باشد ، مي تواند با تصويب هيئت مديره به عضويت كانون در آيد.

 • داشتن حكم بازنشستگي هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران-(فقط اعضاي اصلي)
 • پذيرفتن مفاد اين اساسنامه
 • محروم نبودن از حقوق اجتماعي و وابسته نبودن به سازمانهاي ضد مردمي و نيز گروههاي ضد انقلاب
 • داشتن حسن شهرت حرفه اي و اجتماعي

 

ماده 8:

كانون داراي دو نوع عضو خواهد بود:

 1. اعضاي پيوسته ، كه داراي حق راي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشد و اعضاي اصلي محسوب مي شوند.
 2. اعضاي افتخاري ،از بين دانشمندان ايراني كه داراي مطالعات و تحقيقات علمي ممتازي در صنعت هواپيمائي بوده و با پيشنهاد هيئت مديره ،توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند .

 

 

فصل سوم:اركان كانون

 

ماده 9:

اركان كانون عبارتند از:

 • مجمع عمومي
 • هيئت مديره
 • بازرس

 

ماده 10:

مجمع عمومي عاليترين مرجع تصميم گيري در كانون مي باشد كه بصورت عادي يا فوق العاده تشكيل   مي گردد.

 

ماده11:

مجمع عمومي با رعايت تشريفات سالي يكبار در مهر ماه تشكيل خواهدشد.

براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يك نفر اعضاي پيوسته (اصلي) و جهت تصويب هر موضوعي ،راي موافق اكثريت اعضاء حاضر ضرورت دارد. در صورتيكه در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسيد،جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشكيل و با هر تعداد حاضر ،جلسه رسميت خواهد يافت.

مجمع عمومي ممكنست بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيئت مديره يا نصف كل اعضاء پيوسته تشكيل گردد.

                                                       

ماده 12:

وظايف مجمع عمومي عادي:

 • انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرس
 • استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره وبازرس
 • تعيين خط مشي كلي كانون
 • بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره
 • تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه كانون
 • تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ودعوتنامه هاي كانون

 

ماده 13:

مجمع عمومي فوق العاده با رعايت تشريفات اعلام در روزنامه رسمي ،مشابه مجمع عادي و با شرايط زير تشكيل خواهد شد.

            

 • تبصره1:

          دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضاءخواهد رسيد.

            

 • تبصره2:

          مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت همان شرايط مجمع عمومي عادي را خواهد داشت.

 

 • تبصره3:

          تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم  آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهدبود.

 

ماده 14:

وظايف مجمع عمومي فوق العاده:

 • تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
 • بررسي و تصويب انحلال كانون
 • عزل هيئت مديره

 

 • تبصره:

          عزل هيئت مديره بايد با اطلاع و موافقت وزارت كشور در دستور كار مجمع قرار گيرد.

 

ماده 15:

مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي شود.

 

 • تبصره:

          اعضاي هيئت رئيسه با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهندشد.

 

ماده 16:

انجمن داراي هيئت مديره مركب از5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل خواهند بود.

 

 • تبصره 1:

شعب كانون در مراكز استانها توسط هيئتي مركب از 3 نفر كه از سوي اعضاء شعبه انتخاب و با تصويب  هيئت مديره مركزي انتصاب مي شوند اداره خواهد شد و اعضاء اين هيئتها طبق دستورالعمل هيئت مديره مركزي  فعاليت خواهند نمود.

حدنصاب تاسيس شعبه 50 نفر عضو مي باشد كه در صورت عدم حصول آن، مي توان دفتر  يا نمايندگي داير كرد.     

 

 • تبصره 2:

اعضاء هيئت مديره حداكثر يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نائب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود حدود اختيارات آنها را آئين  نامه مشخص  مي نمايند.

 

 • تبصره 3:

جلسات هيئت مديره با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء موافق معتبر خواهد بود.

 

 • تبصره 4:

شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروريست و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذرموجه و  بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

 

 • تبصره 5:

در صورت استعفا ء يا فوت يا سلب شرايط از هريك از اعضاي هيئت مديره، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيئت  مديره بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهدنمود.

 

 • تبصره 6:

هيئت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر يكماه يكبار تشكيل خواهد داد،بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس و يا مدير عامل كانون تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد،فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفن و تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز خواهد بود.

              

ماده17:

مجمع عمومي  هيئت مديره را براي مدت سه سال انتخاب خواهدنمود، انتخاب مجدد هيئت مديره  براي  دوره هاي بعدي بلامانع بوده و هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود از انتخاب هيئت مديره جديد را برگزار نمايد و نتيجه را يك هفته قبل از پايان تصدي خود به وزارت كشور اعلام نمايد.

 

ماده18:

هيئت مديره نماينده قانوني كانون بوده و وظايف و اختيارات آن بشرح ذيل مي باشد.   

حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ،رسيدگي به حسابهاي كانون، پرداخت ديون ووصول مطالبات، اجراي مصوبات مجمع  عمومي افتتاح حساب در يكي از بانكها انجام تشريفات قانوني تعقيب جريانات قضائي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم،تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ،در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل.

بطور كلي هيئت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و  تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد بنام كانون انجام دهد.

 

 • تبصره1:

جز درباره موضوعاتي كه بموجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص  مجامع عمومي است. هيئت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت حدود موضوع كانون دارا مي باشد.

 

 • تبصره2:

كليه اسناد و اوراق بهادار  تعهدآور با امضاي رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس، خزانه دار و با مهر " كانون" معتبر خواهد بود.

 

 • تبصره 3:

هيئت مديره مي تواند از بين خود يا خارج يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد.

مدير عامل در حدود اختياراتي كه از طرف هيئت مديره بوي تفويض مي گردد نماينده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضا را دارد.

 

 • تبصره4:

اگر مدير عامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويتش در هيئت مديره بيشتر نخواهدبود.

 

 • تبصره5:

هيئت مديره مي تواند از بين اعضاء واجد شرايط و در جهت اجراي اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت  كشور كميته هاي تخصصي كانون را تشكيل دهد.

 

 • تبصره6:

آيين نامه اجرائي اين اساسنامه بعد از تصويب هيئت مديره و تائيد وزارت كشور قابل اجراءخواهدبود.

 

 • تبصره7:

تصميمات متخذه در كميسيون ها پس از تصويب در هيئت مديره قابل اجرا است.

 

ماده19:

مجمع عمومي عادي يك نفر را بعنوان بازرس اصلي و يك نفر را بعنوان علي البدل براي مدت يكسال انتخاب خواهد نمود.

 

 • تبصره:

انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

 

ماده20:

وظايف بازرس بشرح زير است:

 • بررسي كليه اسناد اوراق مالي كانون و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
 • مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد كانون براي اطلاع مجمع عمومي
 • گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه مجمع عمومي 

 

ماده21:

كليه اسناد و مدارك كانون اعم از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيد و شرط بوسيله هيئت مديره  كانون بايدجهت بررسي در دسترس بازرس قرار گيرد.

 

 

فصل چهارم: بودجه و مواد متفرقه

 

ماده22:

بودجه كانون از طريق جمع آوري هدايا،اعانات،قبول وصيت، وقف و نيز حق عضويت اعضاء تامين مي شود.

 

ماده23:

درآمد و هزينه هاي كانون در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن در پايان هر سال مالي جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون احزاب و جمعيتها ارائه خواهد شد.

 

 • تبصره1:

كليه دفاتر مالي كانون در مواقع مراجعه مامورين مالياتي در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

 

 • تبصره2:

سال مالي كانون منطبق به سال هجري شمسي بوده  همواره به پايان اسفند ماه ختم مي شود.

 

 • تبصره 3:

كليه وجوه مازاد بر هزينه هاي " كانون" در حساب مخصوص بنام " كانون" نزد يكي از بانكهاي رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهدشد.

 

ماده24:

كليه مدارك رسمي كانون  پرونده ها و نوشتجات رسمي در دفتر مركزي كانون نگهداري می شود.

مكاتبات رسمي كانون به امضاي رئيس هيئت مديره و در غياب او نائب رئيس هيئت مديره و مهر كانون خواهدبود.

 

 • تبصره:

مصوبات وصورتحساب هيئت مديره در دفاتر مخصوص بترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاء ذيربط خواهدرسيد.

 

ماده25:

هر گونه تغييري در مفاد اساسنامه و اعضاء هيئت مديره در صورتي معتبر است كه با تصويب كميسيون ماده 10  قانون فعاليت احزاب و جمعيتها باشد.

 

 • تبصره:

محل كانون و اقامتگاه اعضاء هيئت مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدي آن بايد به اطلاع وزارت كشور  برسد و ماداميكه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهدبود.

 

 

ماده26:

كانون داراي مهر و آرم مخصوص خواهدبود كه متن آن با تصويب هيئت مديره و مجوز وزارت فرهنگ  و ارشاد  اسلامي و وزارت كشور تهيه و استفاده خواهدشد.

 

 • تبصره:

هيئت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم كانون مسئوليت قانوني دارند.

 

ماده27:

انتشار هرگونه نشريه پس از كسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تحصيل پروانه انتشار با رعايت كامل قانون مطبوعات انجام مي شود.

 

ماده28:

با توجه به اينكه كانون ماهيتا غير تجاري مي باشد نمي تواند اعمال تجاري و اعتباري انجام دهد.

 

ماده29:

انحلال كانون : در صورت انحلال كانون  مجمع عمومي فوق العاده هيئت تصفيه اي انتخاب و اين هیئت موظف خواهدبود پس از اداء دين ووصول مطالبات كانون نسبت به واگذاري اموال و املاك به شركت هواپیمائی جمهوري اسلامي ايران ويا يكي از مراكز آموزشي يا پژوهشي داخل كشور اقدام نمايند هيئت مذكور موظف است يك نسخه از شرح كامل آن را جهت بررسي به كميسيون ماده10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها ارسال دارد.

 

ماده30:

اين اساسنامه مشتمل بر 4فصل و 30ماده و25 تبصره در اولين نشست اعضاء مجمع عمومي كانون در  تاريخ  1/4/70 بتصويب رسيد.              

                          

                                  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما

تلفن کانون  : 44641506    -   44641421    -    44641606

فکس : 44661861

تلفن گویا هما : 466222

آدرس : خیابان مخصوص کرج – بلوار اصلی اکباتان – خیابان تیرداد

– پلاک 9 – طبقه سوم – واحد 6 – کانون بازنشستگان  " هما "

پست الکترونیک : canoonhoma@yahoo.com

تلگرام : https://telegram.me/canoonbazneshasteganehoma