معرفی هیئت مدیره

معرفی اعضا اصلی هیئت مدیره

و بازرس

حسین احمدی رحمت آبادی

رئیس هیئت مدیره

غلامرضا خانی دهنوی

نایب رئیس و مدیر عامل

مهرداد حفظی فرد

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

حوریه گرمابدری

عضو هیئت مدیره

فریدون ایلدرمی

عضو هیئت مدیره

پرویز معتمد

بازرس
فهرست