اساسنامه کانون بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه کانون بازنشستگان هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول کلیات و اهداف

ماده 1:

نام کانون: کانون بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

مجمعی است غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً ” کانون” نامیده می شود.

ماده2:

محل کانون:  مرکز اصلی در شهر تهران به آدرس خیابان استاد مطهری نبش خیابان دکتر مفتح ساختمان شماره41 “هما” واقع است و در صورت لزوم می تواند به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها در سایر شهرهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دائر نماید.

توضیح اینکه محل کانون به آدرس شهرک اکباتان باوار شهید نفیسی کوچه تیرداد پلاک 9 انتقال یافته است و در حال حاضر در شهرهای شیراز ،اصفهان، مشهد، تبریز و رشت دارای شعبه می باشد.

ماده3:

تابعیت: کانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و  نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و حق فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را نخواهند داشت.

ماده4:

مدت فعالیت: کانون از تاریخ تاسیس برای مدت نا محدودی تشکیل می گردد.

ماده5:

اهداف کانون:

 • حفظ حقوق مشروع و منافع مادی و معنوی فردی و جمعی اعضاء
 • کوشش در تامین نیازهای رفاهی اعضاء و خانواده آنها همچنین بازماندگان اعضاءاز طریق برنامه ریزی و پیگیری اجرای طرح های رفاهی نظیر ایجاد باشگاه،کتابخانه و تشکیلات تعاونی و صندوق رفاهی که کلاً غیر انتفاعی است و در چهارچوب مقررات و ضوابط جاری کشور خواهد بود.
 • کوشش در زمینه جلب مساعدت و پشتیبانی سازمانهای مختلف ذیربط بویژه هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران بمنظور دستیابی به امکانات و منابع موثر در جهت حصول به اهداف کانون.

ماده6:

طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتیکه در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از  وزارتخانه ها یا  سازمانهای دولتی ارتباط دارد، پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

 

فصل دوم: شرایط و نحوه عضویت و انواع آن

ماده 7:

هر یک از بازنشستگان هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران که دارای شرایط در مندرج این ماده باشد ، می تواند با تصویب هیئت مدیره به عضویت کانون در آید.

 • داشتن حکم بازنشستگی هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران-(فقط اعضای اصلی)
 • پذیرفتن مفاد این اساسنامه
 • محروم نبودن از حقوق اجتماعی و وابسته نبودن به سازمانهای ضد مردمی و نیز گروههای ضد انقلاب
 • داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی

ماده 8:

کانون دارای دو نوع عضو خواهد بود:

 1. اعضای پیوسته ، که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشد و اعضای اصلی محسوب می شوند.
 2. اعضای افتخاری ،از بین دانشمندان ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتازی در صنعت هواپیمائی بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره ،توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند .

 

فصل سوم:ارکان کانون

ماده 9:

ارکان کانون عبارتند از:

 • مجمع عمومی
 • هیئت مدیره
 • بازرس

ماده 10:

مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در کانون می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده11:

مجمع عمومی با رعایت تشریفات سالی یکبار در مهر ماه تشکیل خواهدشد.

برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضای پیوسته (اصلی) و جهت تصویب هر موضوعی ،رای موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد. در صورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسید،جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر ،جلسه رسمیت خواهد یافت.

مجمع عمومی ممکنست بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا نصف کل اعضاء پیوسته تشکیل گردد.

ماده 12:

وظایف مجمع عمومی عادی:

 • انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس
 • استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره وبازرس
 • تعیین خط مشی کلی کانون
 • بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره
 • تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه کانون
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ودعوتنامه های کانون

ماده 13:

مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات اعلام در روزنامه رسمی ،مشابه مجمع عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

تبصره1:

دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاءخواهد رسید.

تبصره2:

مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

 • تبصره3:

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم  آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهدبود.

ماده 14:

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
 • بررسی و تصویب انحلال کانون
 • عزل هیئت مدیره
 • تبصره:

عزل هیئت مدیره باید با اطلاع و موافقت وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

ماده 15:

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.

 • تبصره:

اعضای هیئت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهندشد.

ماده 16:

انجمن دارای هیئت مدیره مرکب از5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهند بود.

 • تبصره 1:

شعب کانون در مراکز استانها توسط هیئتی مرکب از 3 نفر که از سوی اعضاء شعبه انتخاب و با تصویب  هیئت مدیره مرکزی انتصاب می شوند اداره خواهد شد و اعضاء این هیئتها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی  فعالیت خواهند نمود.

حدنصاب تاسیس شعبه 50 نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن، می توان دفتر  یا نمایندگی دایر کرد.

 • تبصره 2:

اعضاء هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود حدود اختیارات آنها را آئین  نامه مشخص  می نمایند.

 • تبصره 3:

جلسات هیئت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

 • تبصره 4:

شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذرموجه و  بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

 • تبصره 5:

در صورت استعفا ء یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت  مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهدنمود.

 • تبصره 6:

هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر یکماه یکبار تشکیل خواهد داد،بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس و یا مدیر عامل کانون تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد،فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده17:

مجمع عمومی  هیئت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهدنمود، انتخاب مجدد هیئت مدیره  برای  دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از انتخاب هیئت مدیره جدید را برگزار نماید و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید.

ماده18:

هیئت مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد.

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ،رسیدگی به حسابهای کانون، پرداخت دیون ووصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع  عمومی افتتاح حساب در یکی از بانکها انجام تشریفات قانونی تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم،تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ،در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل.

بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و  تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام کانون انجام دهد.

 • تبصره1:

جز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص  مجامع عمومی است. هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع کانون دارا می باشد.

 • تبصره2:

کلیه اسناد و اوراق بهادار  تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس، خزانه دار و با مهر ” کانون” معتبر خواهد بود.

 • تبصره 3:

هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید.

مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره بوی تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضا را دارد.

 • تبصره4:

اگر مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهدبود.

 • تبصره5:

هیئت مدیره می تواند از بین اعضاء واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت  کشور کمیته های تخصصی کانون را تشکیل دهد.

 • تبصره6:

آیین نامه اجرائی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تائید وزارت کشور قابل اجراءخواهدبود.

 • تبصره7:

تصمیمات متخذه در کمیسیون ها پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجرا است.

ماده19:

مجمع عمومی عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود.

 • تبصره:

انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده20:

وظایف بازرس بشرح زیر است:

 • بررسی کلیه اسناد اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
 • مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد کانون برای اطلاع مجمع عمومی
 • گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه مجمع عمومی

ماده21:

کلیه اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیئت مدیره  کانون بایدجهت بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

 

فصل چهارم: بودجه و مواد متفرقه

ماده22:

بودجه کانون از طریق جمع آوری هدایا،اعانات،قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تامین می شود.

ماده23:

درآمد و هزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد.

 • تبصره1:

کلیه دفاتر مالی کانون در مواقع مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

 • تبصره2:

سال مالی کانون منطبق به سال هجری شمسی بوده  همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.

 • تبصره 3:

کلیه وجوه مازاد بر هزینه های ” کانون” در حساب مخصوص بنام ” کانون” نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهدشد.

ماده24:

کلیه مدارک رسمی کانون  پرونده ها و نوشتجات رسمی در دفتر مرکزی کانون نگهداری می شود.

مکاتبات رسمی کانون به امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نائب رئیس هیئت مدیره و مهر کانون خواهدبود.

 • تبصره:

مصوبات وصورتحساب هیئت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاء ذیربط خواهدرسید.

ماده25:

هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضاء هیئت مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده 10  قانون فعالیت احزاب و جمعیتها باشد.

 • تبصره:

محل کانون و اقامتگاه اعضاء هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور  برسد و مادامیکه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهدبود.

ماده26:

کانون دارای مهر و آرم مخصوص خواهدبود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت فرهنگ  و ارشاد  اسلامی و وزارت کشور تهیه و استفاده خواهدشد.

 • تبصره:

هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم کانون مسئولیت قانونی دارند.

ماده27:

انتشار هرگونه نشریه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

ماده28:

با توجه به اینکه کانون ماهیتا غیر تجاری می باشد نمی تواند اعمال تجاری و اعتباری انجام دهد.

ماده29:

انحلال کانون : در صورت انحلال کانون  مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهدبود پس از اداء دین ووصول مطالبات کانون نسبت به واگذاری اموال و املاک به شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران ویا یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام نمایند هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به کمیسیون ماده10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.

ماده30:

این اساسنامه مشتمل بر 4فصل و 30ماده و25 تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی کانون در  تاریخ  1/4/70 بتصویب رسید.

فهرست